Phú Thọ công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới

125

Đầu năm 2018, UBND tỉnh đã công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong toàn tỉnh lên 64 xã, đạt 23,1% số xã.

Nông thôn mới tại Phú Thọ

Danh sách 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2018 tại Phú Thọ gồm: Xã Hoàng Xá, xã Bảo Yên, xã Tân Phương (huyện Thanh Thủy), xã Vực Trường (huyện Tam Nông).

Cùng với xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, phong trào thi đua xây dựng khu dân cư mới cũng được triển khai tích cực. Đến nay toàn tỉnh có 30 khu dân cư đạt 13/13 tiêu chí, trong đó có 4 khu được công nhận là khu dân cư nông thôn mới năm 2017 (của huyện Yên Lập và huyện Tân Sơn).

Hiện tại, các sở, ngành chức năng và các địa phương đang thực hiện trình tự công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (xã Kim Đức – thành phố Việt Trì, xã Văn Lung – thị xã Phú Thọ). Phấn đấu đến hết năm có 104 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó tổi thiểu 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm so với năm 2017; bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 13,5 tiêu chí/xã.

Huyện Thanh Thủy đủ điều kiện trình công nhận huyện đạt chuẩn NTM, thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Nhân rộng các mô hình điển hình để đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới, phấn đấu mỗi huyện công nhận từ 4-5 khu dân cư nông thôn mới.

Đinh Vũ / Báo Phú Thọ