Chính sách quyền riêng tư
Giới thiệu
Chúng tôi tại bien19.biz (sau đây gọi là “chúng tôi”) cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Khi thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng qua Internet, chúng tôi luôn đặt việc bảo vệ và quản lý thông tin cá nhân lên hàng đầu.

Định nghĩa thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân.

Thu thập thông tin cá nhân
Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi có sự đồng ý từ phía khách hàng và chỉ trong phạm vi cần thiết. Khách hàng có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân.

Mục đích và giới hạn sử dụng thông tin cá nhân
Chúng tôi sẽ thông báo mục đích thu thập và cách sử dụng thông tin trước khi thu thập. Thông tin cá nhân chỉ được sử dụng cho mục đích đã thông báo.

Quy tắc không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba
Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý từ khách hàng hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Sử dụng thư trực tiếp
Chúng tôi chỉ gửi thư trực tiếp khi có sự đồng ý từ khách hàng.

Tham khảo, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân
Khách hàng có quyền yêu cầu xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình.

Quản lý thông tin cá nhân
Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

Sử dụng bọ web và nhật ký truy cập
Chúng tôi sử dụng công nghệ để theo dõi và cải thiện trải nghiệm của người dùng trên trang web.

Thông tin cá nhân tại các trang web bên thứ ba
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân thu thập từ các trang web khác.

Hiểu biết khác
Chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân và có thể cập nhật chính sách này bất cứ lúc nào.