Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2023, đề thi môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được Ngày mới Online cập nhật phục vụ các phụ huynh và thí sinh.

Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được cập nhật sau khi hết giờ làm bài thi.

Năm nay, Bộ GD&ĐT chỉ cho phép thí sinh mang vào phòng thi: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý (không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác).

Thí sinh không được phép mang các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

Đồng thời, các vật dụng không được đem vào phòng thi gồm: giấy than, bút xóa, tài liệu, điện thoại, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi, đồng hồ thông minh, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn.

Mọi trường hợp vi phạm quy định thí sinh sẽ bị đình chỉ thi. Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi, phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết thời gian của buổi thi. Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi, môn thi trong kỳ thi năm đó.

Đề thi môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (mã đề 120)

giao duc 1 3 Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2023
giao duc 2 3 Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2023
giao duc 3 2 Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2023
giao duc 4 2 Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2023
giao duc 5 Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2023

1. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 101 

1. A2. B3. B4. D5. C6. A7. D8. A9.A10. B
11. D12. B13. C14.15. C16.C17.B18.B19.A20. C
21. B22. C23. B24. B25. D26. C27. B28. D29. D30. C
31. D32. C33. B34.35. C36. C37. D38. D39. B40. C
41. D42.B43.44.45.46.47.48.49.50.

2. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 102

1. A2. C3. C4. A5. B6. B7. C8. A9. C10. B
11. D12. A13. B14. D15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

3. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 103

1. B2.B3.A4.A5.B6.D7.C8.D9. B10.C
11.C12.D13.D14.C15.D16.A17.C18.A19.C20. A
21. C22. C23. A24. B25. A26. C27. D28. A29. C30. A
31. B32. D33. B34. B35. D36. C37. D38. A39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

4. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 104

1. B2.B3.A4.A5.B6.D7.C8.D9.B10.C
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

5. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 105

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

6. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 106

1. D2. B3. C4. C5. D6. A7.C8. B9. D10. B
11. B12. A13. A14. B15. A16. C17. C18. D19. D20. C
21.A22.C23.C24.D25.A26.C27.B28.B29.A30. A
31. B32. D33. D34. A35.36. C37. A38. C39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

7. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 107 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

8. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 108 

1. D2.C3.C4.B5.A6.B7.B8.A9.C10.D
11. A12.B13.C14.D15.C16.B17.D18.D19.A20.D
21. A22.C23.D24.D25.A26.D27.A28.A29.C30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

9. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 109  

1. D2.D3.A4.D5.A6.D7.D8.B9.A10.A
11. C12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

10. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 110 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

11. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 111

1.D2.C3.B4.C5.B6.C7.B8.D9.C10. C
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

12. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 112

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

13. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 113

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

14. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 114

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

15. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 115 

1. C2.A3.A4.A5.B6.A7.D8.A9.C10.D
11. D12.A13.C14.D15.D16.C17.D18.C19.B20.A
21. A22.C23.C24.B25.D26.C27.D28. C29. B30. B
31. D32. A33. C34. B35. B36.37. C38. D39. A40. B
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

16. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 116

1. B2.C3.C4.A5.A6.C7.A8.A9.B10.B
11.A12.A13.C14.B15.A16.C17.D18.D19.A20.D
21. D22.C23.C24.D25. B26. A27. D28. A29. C30. D
31. C32. C33. D34. A35. D36. C37. D38. A39. C40. A
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

17. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 117 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

18. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 118 

1.A2.C3.A4.A5.C6.A7.C8.C9.C10.B
11. C12.A13.C14.D15.C16.D17.B18.B19.D20.B
21. A22.B23.B24.C25.D26.A27.B28.D29.B30. A
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

19. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 119 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

20. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 120 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

21. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 121  

1.2.D3.A4.C5.C6.C7.D8.C9.D10.A
11. A12.B13.A14.B15.C16.A17.B18.B19.D20.B
21. B22.D23.C24.C25.B26.C27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

22. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 122 

1. A2. C3.B4.A5.B6.A7.D8.D9.A10.B
11.A12.D13.D14.C15.D16.B17.D18.A19.D20.A
21.B22.A23.D24.D25.C26.C27.A28.A29.C30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48. B49.50.

23. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề  123

1. D2.B3.C4.A5.C6.A7.D8.C9.B10.A
11. B12.D13.C14.B15.D16.B17.C18.A19.A20.A
21. D22.A23.D24.A25.D26.B27.B28.B29.30.D
31.A32.B33.D34.B35.B36.D37.D38.A39.B40.A
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

24. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 124 

1. D2. A3. A4. A5. B6. C7. B8. B9. D10. C
11. A12.B13.D14.B15.C16.D17.A18.D19.A20.A
21.C22.C23A.24.B25.A26.C27.B28.D29.C30.C
31.C32.D33.B34.B35.B36.D37.B38.C39.C40.C
41.D42.B43.B44.D45.C46.D47.D48.C49.B50.B

Nguồn: https://ngaymoionline.com.vn/de-thi-dap-an-mon-toan-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2023-44813.html?fbclid=IwAR3KrunPJXYv1nDVkXyERQT0jEvEnkw35_Cv5y2cEsNK3VowLIxJsB49fYg

Để lại bình luận